Úcta k starším
Vystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším
1
Oznamy
Vystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším
20. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Elektronická adresa na doručenie oznámenia pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
Pozvánka na Valné zhromaždenie Spolku bývalých urbarialistov - Pozemkového spoločenstva Jasenovo
Posedenie pri príležitosti MDŽ
Úradná tabuľa
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK
Zápisnica z 20. riadneho zasadnutia OZ, konaného 22.09.2017
20. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Elektronická adresa na doručenie oznámení pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
Zapojenie obce do projektu DCOM
Spolupráca
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jasenovo
Zmluva s organizáciou zodpovednosti výrobcov
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jasenovo
Anketa
Máte záujem o zvyšovanie počtu kultúrnych podujatí v obci.
Kalendár akcií