VOĽBY VÚC 2017
Elektronická adresa na doručenie oznámenia
1
Oznamy
20. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Elektronická adresa na doručenie oznámenia pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
Pozvánka na Valné zhromaždenie Spolku bývalých urbarialistov - Pozemkového spoločenstva Jasenovo
Posedenie pri príležitosti MDŽ
Fašiangová veselica 2017
Úradná tabuľa
Úradná tabuľa
shxfghgsdhgs
Zápisnica z 20. riadneho zasadnutia OZ, konaného 22.09.2017
20. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
skúška
Elektronická adresa na doručenie oznámení pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
Zapojenie obce do projektu DCOM
Spolupráca
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jasenovo
Zmluva s organizáciou zodpovednosti výrobcov
Anketa
Máte záujem o zvyšovanie počtu kultúrnych podujatí v obci.
Kalendár akcií