Pre Obec Jasenovo vykonáva služby matriky Obecný úrad Slovenské Pravno

 

Kontakt

Email: matrika@obecslovenskepravno.sk

 

Matrika  je evidenčná inštitucionálna zložka obecného úradu oprávnená vykonávať najmä deklaratórne zápisy (o sobáši, narodení dieťaťa, úmrtí osoby, zmene mena, priezviska a pod.).

Matrikár zapisuje narodenia, úmrtia a sobáše, vydáva potrebné certifikáty a sobáši. Matrikár sa uplatní v občianskych službách, väčšinou však pracuje v zodpovedajúcich útvaroch miestnej alebo regionálnej štátnej správe alebo v miestnych orgánoch. 

Pracovné činnosti vykonávané matrikárom:

  • zapisuje evidenciu narodení, úmrtí a sobášov podľa osobitných pravidiel,
  • vydáva výpisy zo záznamov na použitie v tuzemsku i v zahraničí (napr. rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy),
  • vykonáva úlohy súvisiace s uzatvorením manželstva opierajúc sa o dokumenty poskytnuté zainteresovaným párom, príprava na výkon aktu sobáša, účasť na slávnosti sobáša,
  • prijímanie spoločného vyhlásenia oboch rodičov o otcovstve a vykonanie záväzného zápisu do evidencie, prijímanie spoločného vyhlásenia rodičov o prijatí dohody o výbere občianstva pre dieťa v súlade s platnými medzinárodnými dohodami a v zhode s nimi,
  • povoľovanie uzatvorenia manželstva na mieste odlišujúcom sa od miesta trvalého bydliska,
  • prijímanie spoločného súhlasného vyhlásenia otcovstva podaného rodičmi dieťaťa narodeného mimo manželstva, prijímanie rozhodnutí vo veciach súvisiacich s povolením zmeny mena alebo priezviska.