Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva dňa 10.11.2018
Informácie pre voliča
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Skládka odpadov Horná Štubňa
Zverejňujeme článok "Bránime zlatý poklad" - reakciu na situáciu v Združení obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia, ktorý vyšiel v MY TURČIANSKE NOVINY
Vystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším
20. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Elektronická adresa na doručenie oznámenia pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
Pozvánka na Valné zhromaždenie Spolku bývalých urbarialistov - Pozemkového spoločenstva Jasenovo
Posedenie pri príležitosti MDŽ