Späť

Valné zhromaždenie SBU PS Jasenovo

Spolok bývalých urbarialistov – pozemkové spoločenstvo Jasenovo

POZVÁNKA

Výbor Spolku bývalých urbarialistov -pozemkové spoločenstvo Jasenovo podľa článku 5, odsek 1 zmluvy o založení, zvoláva Valné zhromaždenie/VZ/, ktoré sa uskutoční   v sále Obecného úradu Jasenovo   dňa 28. apríla 2017  so začiatkom o 16,30 hod. Začiatok - prezentácia je o 15,30 hod.  s nasledovným program:

1.Otvorenie

2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

3.Správy : - správa o činnosti spoločenstva od posledného VZ- odborného lesného hospodára o hospodárskej činnosti za rok 2016 a  LHP na rok 2017

4.Účtovná závierka za rok 2016

5.Správa dozornej rady za rok 2016

6.Plán činnosti spoločenstva na rok 2017

7.Doplňujúca voľba nových členov výboru

8. Prejednanie a schválenie úpravy stanov

9.Diskusia

10.Prijatie uznesenia

11.Záver.

12.Vyplácanie podielov za rok 2016

 

Ak sa VZ nemôžete zúčastniť osobne, žiadame Vás aby ste nám časť A  tejto pozvánky vrátili do termínu konania VZ so splnomocnením Vami navrhnutého člena  SBU alebo rodinného príslušníka  na zastupovanie na Valnom zhromaždení dňa 28. apríla 2017.  V prípade, že nepoveríte zastupovaním žiadneho člena a nepošlete návratku, ohrozíte  právoplatnosť konania Valného zhromaždenia a tým aj výplatu  podielov za rok 2016.

V prípade nedosiahnutia prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov SBU, bude sa konať dňa 28.apríla 2017 náhradné Valné zhromaždenie, na tom istom mieste so začiatkom o 17,00 hod. s tým istým programom.

V Jasenove 07.03.2017                                    Marián Jaško

                                                                 Predseda spoločenstva