Uznesenie z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasenovo
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Jasenovo
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Jasenovo, ktoré sa bude konať 27.12.2017 o 17:00
Rozpočet obce Jasenovo na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
Oznam o neplatnosti uznesení
Uznesenie z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 22.09.2017.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK
Zápisnica z 20. riadneho zasadnutia OZ, konaného 22.09.2017