Späť

Ustanovujúce zasadnutie

OBEC JASENOVO

Obecný úrad Jasenovo č. 99, 038 22 Slovenské Pravno

POZVÁNKA

Na základe § 12 ods. 1, tretej vety zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamujem, že Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční

 

23.11.2018 (Piatok) o 18:00 v Zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Program:

 1. Úvodné náležitosti.
  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu, odovzdanie osvedčení o zvolení.
  4. Zloženie sľubu starostu obce.
  5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
  6. Príhovor starostu.
 2. Schválenie programu zasadnutia.
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie.
 5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 6. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu.
 7. Diskusia.
 8. Návrh na uznesenie.
 9. Záver.

 

 

 

 

                                                            _______________________

                                                                    Ing. Ján Škorvánek

                                                                         starosta obce

 

PDF POZVÁNKA