Späť

VZN 1/2016

Obecné zastupiteľstvo obce Jasenovo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jasenovo.

Celé VZN je dostupné v odkaze : VZN č.1/2016