Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK
Zápisnica z 20. riadneho zasadnutia OZ, konaného 22.09.2017
20. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Elektronická adresa na doručenie oznámení pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
Zapojenie obce do projektu DCOM
Spolupráca
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jasenovo
Zmluva s organizáciou zodpovednosti výrobcov
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jasenovo