Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za roky 2014 a 2015 v odkaze nižšie:

ZMLUVA

 

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2016 v odkaze nižšie:

ZMLUVA

 

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest v odkaze nižšie:

Strana 1 Strana 2 Strana 3 Strana 4 Strana 5 Strana 6  Strana 7 Strana 8

 

Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest v odkaze nižšie:

DODATOK

Zmluva o odbere odpadu č. 2594/BA/2017 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

ZMLUVA

Dodatok č. 3 k zmluve o zbere, odvoze a uložení komunálneho odpadu č. 9/2008 (o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve)

DODATOK

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 295 /T/OK-2017

ZMLUVA

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby - odhŕňanie snehu

ZMLUVA

Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2018-000192-00

ZMLUVA

Dohoda o spolupráci č. Z-D-2018-000193-00

DOHODA